منو وبلاگ

نتیجه تصویری برای حجاب°•°•یکــ سرے افراد مدعـﮯ اند چـــادرے ها از همه بدترند.

اما...

•°●حجابـــ فقط چادر نیست.


°•●در هر قشرے خوبــ و بد هست.


•°●بد بودن بعضـﮯ اعمال افراد چادرے ، به حجابــ آنها ربطـ ندارد.


°•●خداوند عادل،هر کس را متناسبـــ با گناه او مجازات مـﮯ کند؛مجازاتــ بـﮯ حجابـﮯ سر جاے خودش و مجازاتــ با حجابــ

هاےگناهکار هم سر جاے خودش.


•°•°حرف هاے خودمونـﮯ :


◄متشکریم که چقد راحتــ و بدون هزینه،سرشمارے مـﮯ کنید!


◄چون برخـﮯ در پوشش حجابـــ ،مرتکبــ خلاف شده اند اشتباه استــ !!!چه ربطـﮯ داره؟!!


°•°•◄این دیگه از اون حرفـ هاست ها! یعنـﮯ خدا به خاطر اینکه اون(بعضـﮯ چادرے ها) بد هستند از تو سلبــ تکلیفــ میکنه؟!!| جمعه 13 فروردين 1395 | | 21:02 | | دختران آفتاب |
درباره وب


ماه نور خورشید را به خود میگیرد،چادر مشکی تو گرمای خورشید را.
و اینگونه است که چادری ها با ماه نسبت دارند.
آرشيو وبلاگ