منو وبلاگ


بــانـو!


آن زمان كه


جلوي آيينه مي نشيني براي دل خودت !


چهره مي آرايي براي دل خودت !


مو پريشان ميكني براي دل خودت !


لباسهاي تنگ و بدن نما ... براي دل خودت !


و قدم در خيابان ميگذاري آنهم براي دل خودت !


اگر مجالي يافتي...


نيم نگاهي هم به دل پسر همسايه بينداز ...


حالي از چشمان آن مرد رهگذر بپرس!


تاملي هم بكن به حال و روز آن پسركِ نوجوان !


و چه بسيار دلهايي كه بخاطر دلِ تو بانو؛ مي لرزند و ...


و چه بسيار ذهن هايي كه بخاطر دلِ تو بانو؛ كج مي روند ....


و دل تو سالهاست كه دارد ويران ميكند


دلها و فكر ها و زندگي ها را ....


و اين تضاد را پاياني نيست كه


تو ميگويي :


براي دل خودم تيپ ميزنم او نگاه نكند!


و او ميگويد:


براي دل خودم نگاه ميكنم او تيپ نزند!


و اينجاست كه #عدالت نمايان ميشود!


عدالت


همان مفهمومي كه مي گويد


هرچيزي سر جاي خودش!


و اين يعني


بـانو نجيب باش و باحيا!


آقـا سر به زير باش و با غيرت !


هر چيزي سر جاي خودش!


| دوشنبه 16 فروردين 1395 | | 19:35 | | دختران آفتاب |
درباره وب


ماه نور خورشید را به خود میگیرد،چادر مشکی تو گرمای خورشید را.
و اینگونه است که چادری ها با ماه نسبت دارند.
آرشيو وبلاگ